Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Friskolens regler

Friskolens regler

Udefodtøj:
Fra efterårsferie til påskeferien (og ellers efter behov) skal eleverne tage udefodtøj af i hver time. Indefodtøj anbefales.

Rygning: Skolen er røgfri. Hvis en elev ryger på skolens område, stopper samarbejdet.

Alkohol: Hvis en elev drikker alkohol på skolens område, stopper samarbejdet.

Stoffer: Hvis en elev møder påvirket af eller indtager euforiserende stoffer stopper samarbejdet. Ved mistanke om en elevs indtag/påvirkning af euforiserende stoffer kontaktes hjemmet. Der kan evt. forlanges en test, der be- eller afkræfter mistanken.

Forlade skolens område:
8.klasse må forlade skolen i frikvartererne. Andre elever skal have skriftlig tilladelse fra hjemmet, hvis de skal have lov til at forlade skolen.

Inde i frikvarterer:
Eleverne må være inde de første 10 min. af 10- pausen og de første 10 min. af 12-pausen. Hvis det regner voldsomt, kan der gives tilladelse til at være inde.

Klasseværelser: 
Eleverne er på skift ansvarlige for oprydning og orden i klasseværelserne. Klasselæreren organiserer og "sidste" lærer sørger for, at eleverne efter sidste time i klasseværelset fejer, tømmer skraldespand, tørrer tavle af, lukker vinduer og slukker lys.

Færdsel på gangene:
Vi færdes stille og roligt og løber ikke på gangene.

Legepladser:
Bhkl.-3.klasse må være på den lille legeplads. De større elever må være på den lille legeplads efter kl. 12.45. Der må kun benyttes små bolde i skolegården. Op af musikhusets bygning samt ved basketballkurven må der spilles med små bolde og basketbolde. Der er ikke legeplads ved de runde cykelstativer og på parkeringspladsen.

Sne:
Der må kun kastes med sne på sportspladsen. De mindre må kaste med sne ved pejsestuen.

Kasketter, huer og anden hovedbeklædning:
Vi har ikke kasketter, huer etc. på til morgensang eller i spisesalen.

Mobiltelefoner:
I timerne: Mobiltelefonen må kun være fremme i  timerne, hvis læreren har givet lov. Mobilen skal bruges som hjælpemiddel/arbejdsredskab.

I pauserne: De små elever (til og med 2.kl.) må ikke bruge mobiltelefonen i pauserne.

De større elever må gerne bruge deres telefoner i pauserne.

Hvis aftalerne ikke overholdes og mobiltelefonerne skaber problemer i de enkelte klasser, er det op til klasseteamet at finde en tilfredsstillende løsning.

Generelt: Hvis en elev har brug for at ringe hjem vedr. sygdom eller andet, der er skolerelateret, skal han/hun først have lov af en lærer. Der må ikke tages billeder eller optages film af personer på skolen, uden man har fået tilladelse til det.

Der er en konsekvens (telefonen kan f. eks inddrages) hvis man bliver snuppet, og forældrel informeres.

 

Retningslinjer for holddeling

Formålet med holddelingen er:
At lave mindre grupper, så der bliver større mulighed for fordybelse og udnyttelse af lærerens ressourcer. 
At få sammensat homogene grupper · arbejdsro · interesse - herunder også arbejdsgrupper i forbindelse med f. eks.projektopgaven.

Holddelingen foregår efter følgende principper: Lige mange elever på hvert hold ( /- 1). Lige stor mængde opmærksomhedskrævende børn på hvert hold. Ligelig kønsfordeling. Der foretages bl.a. holddeling i de praktisk-musiske fag, når der er 12 - eller flere - elever i klassen. Det er klasseteamet, der - evt. i samarbejde med faglæreren - laver holddelingen.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk